Privaatsuspoliitika

UAB "Rootslive" (edaspidi "phono.shop") on mures oma klientide ja teiste andmesubjektide isikuandmete kaitse pärast. Seetõttu oleme pühendunud iga andmesubjekti eraelu puutumatuse austamisele ja kaitsmisele.

Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab olulist teavet isikuandmete töötlemise kohta phono.shop poolt, selliste andmete säilitamise ja andmesubjektide õiguste kohta.

I. Põhimõisted

1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete ja veebitunnuse või ühe või mitme füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel;
2. "töötlemine" - mis tahes toiming või toimingute jada, mis tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas see toimub automatiseeritult või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise, muude andmetega vastavusse viimise või ühendamise, piiramise, kustutamise või hävitamise teel;
3. Vastuvõtja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kellele isikuandmeid avaldatakse, olenemata sellest, kas need avaldatakse kolmandale isikule või mitte. Ametiasutusi, kes võivad liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt saada isikuandmeid konkreetse uurimise raames, ei käsitata siiski andmete vastuvõtjana; nende andmete töötlemisel peavad need ametiasutused järgima kohaldatavaid andmekaitse-eeskirju, mis on kooskõlas töötlemise eesmärkidega;
4. Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu asutus, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja või isikud, kellel on õigus töödelda isikuandmeid vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;
5. Andmesubjekti nõusolek on andmesubjekti vabatahtlikult antud, konkreetne ja üheselt mõistetav tahteavaldus, mis väljendub avalduses või üheselt mõistetavas tegevuses, millega ta nõustub teda puudutavate isikuandmete töötlemisega;
6. Andmesubjekt - füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse;
7. Andmete eriliigid - isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, terviseandmed, andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja/või seksuaalse sättumuse kohta.

II. Isikuandmed

Isikuandmete töötlemise õiguspärased kriteeriumid

Phono.lt kogub ja töötleb teie isikuandmeid ainult isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides määratletud seaduslikel alustel:

 • Teie nõusolekul;
 • teiega lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Phono.lt töötleb andmeid e-kaubanduse eesmärgil.

Töödeldavad isikuandmed

Phono.lt töötleb järgmisi andmeid:

 • teie nõusolekul veebisaidil www.phono.shop esitatud isikuandmeid (see hõlmab selliseid põhilisi andmeid nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress);
 • äri-/koostöölepingu raames saadud isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber);
 • muud andmed, mida kogutakse teie nõusoleku alusel ja mis on üksikasjalikult määratletud, kui teilt nõusolekut küsitakse;
 • muud andmed, mis on saadud teiega lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks.

Küpsised

Selleks, et parandada teie kasutuskogemust phono.shop veebisaidil, kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstiandmed, mis luuakse automaatselt veebisaidi sirvimisel ja salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Küpsiste abil kogutud teave võimaldab meil tagada veebisaidi tõrgeteta toimimise, parandada teie sirvimiskogemust, saada rohkem teavet meie veebisaidi kasutajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ning parandada veebisaiti, teile pakutavat teenust ja phono.shop poolt pakutavaid teenuseid.

Küpsiste andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Saate valida, kas nõustute küpsiste kasutamisega. Kui te ei ole nõus, et teie arvutisse või muule lõppseadmele pannakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja seadeid, et keelata kõik küpsised või lubada/välja lülitada need ükshaaval. Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada teie Interneti-käitumise kiirust, piirata teatavate veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

Isikuandmete säilitamise kestus

 • Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui töötlemise eesmärk või seadus seda nõuab, kui seadus näeb ette pikemaajalise säilitamise.
 • Meie eesmärk on mitte säilitada vananenud või üleliigset teavet ning tagada, et isikuandmed ja muu teave meie klientide kohta oleks ajakohane ja korrektne.

Isikuandmete esitamine

Phono.lt pakub teie andmeid:

 • Teie nõusolekul, selgelt määratletud adressaatidele;
 • asutused või organisatsioonid vastavalt õiguslikele nõuetele;
 • teistele kolmandatele isikutele teie nõusolekul, mida võib saada igal üksikjuhul eraldi.

III. Veebisaidil kasutatavad isikuandmete turvameetmed

Phono.lt tegevus Internetis vastab kõigile rahvusvahelistes õigusaktides, Euroopa Liidu õigusaktides ja Leedu Vabariigi seadustes sätestatud nõuetele, mida kohaldatakse sellise tegevuse suhtes.

Üldine andmekaitsemäärus (GDPR)

Phono.lt järgib andmesubjektide isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ning on rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis aitavad kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

IV. Andmesubjektide õiguste kasutamise kord

Teil on õigus:

 • võtta ühendust phono.shop-ga ja taotleda teavet oma isikuandmete töötlemise kohta phono.shop-s ("õigus teada ja õigus juurdepääsule");
 • nõuda, et phono.shop parandaks või kustutaks teie isikuandmed, kui olete kindlaks teinud, et andmed on ebaõiged, ebatäielikud või ebatäpsed ("õigus andmete parandamisele ja kustutamisele");
 • pöörduda phono.shop poole palvega peatada teie isikuandmete töötlemine, kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või pettus ("õigus peatada");
 • võtta ühendust phono.shop-ga, et esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasise töötlemise kohta ("õigus esitada vastuväiteid");
  pöörduda phono.shop poole palvega piirata teie andmete töötlemist, kui teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ("õigus piirata");
 • nõuda, et phono.shop kustutaks teie andmed, kui isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud või kui isikuandmeid ei ole enam vaja nende kogumise või muu töötlemise eesmärgil ("õigus olla unustatud");
 • nõuda phono.shop-lt teavet phono.shop poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning saada andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutil loetavas vormis ("õigus andmete ülekantavusele").

Nende õiguste kasutamiseks võite võtta ühendust phono.shop-ga e-posti teel: phono@phono.shop

Kui teil ei õnnestu küsimust phono.shop-ga lahendada ja kui olete mures phono.shop tegevuse/tegevuse pärast, mis ei pruugi olla kooskõlas käesoleva privaatsusteatega või õigusaktide nõuetega, on teil õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, kes vastutab isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

Viimati uuendatud: 2020-11-03