Konfidencialitātes politika

UAB "Rootslive" (turpmāk tekstā - "phono.shop") rūpējas par savu klientu un citu datu subjektu personas datu aizsardzību. Tāpēc mēs esam apņēmušies ievērot un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.

Šajā Privātuma politikā ir ietverta būtiska informācija par personas datu apstrādi, ko veic phono.shop, šādu datu glabāšanu un datu subjektu tiesībām.

I. Pamatjēdzieni

1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem un tiešsaistes identifikatoru, vai uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, psihisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti;
2. "apstrāde" ir jebkura darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar personas datiem vai personas datu kopām, izmantojot vai neizmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, vākšana, reģistrēšana, šķirošana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, saskaņošana ar citiem datiem vai kombinēšana ar tiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
3. Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai personas dati tiek izpausti, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav izpausti trešai personai. Tomēr valsts iestādes, kuras saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, netiek uzskatītas par datu saņēmējiem; apstrādājot šos datus, minētās valsts iestādes ievēro piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, kas ir saderīgi ar apstrādes nolūkiem;
4. Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs vai personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā;
5. Datu subjekta piekrišana ir jebkura datu subjekta brīvi izteikta, konkrēta un nepārprotama norāde par savu gribu, ko datu subjekts izsaka ar paziņojumu vai nepārprotamu darbību, ar kuru viņš brīvprātīgi piekrīt, ka tiek apstrādāti viņa personas dati;
6. Datu subjekts - fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti;
7. Īpašas datu kategorijas - personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselības datus, datus par fiziskas personas seksuālo dzīvi un/vai seksuālo orientāciju.

II. Personas dati

Personas datu apstrādes leģitīmie kritēriji

Phono.lt vāc un tālāk apstrādā jūsu personas datus tikai uz likumīga pamata, kas noteikts personas datu aizsardzību reglamentējošos tiesību aktos:

 • Ar jūsu piekrišanu;
 • lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu ar jums.

Personas datu apstrādes mērķi

Phono.lt apstrādā datus e-komercijas nolūkos.

Apstrādātie personas dati

Phono.lt apstrādā šādus datus:

 • ar jūsu piekrišanu - personas datus, ko sniedzat tīmekļa vietnē www.phono.shop (tā ir pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese);
 • personas dati, kas iegūti saistībā ar darījumu/sadarbības līgumu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • citi dati, kas tiek vākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un kas ir detalizēti definēti brīdī, kad no jums tiek pieprasīta piekrišana;
 • citi dati, kas iegūti, lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu ar jums.

Sīkfaili

Lai uzlabotu jūsu pieredzi phono.shop tīmekļa vietnē, mēs izmantojam sīkdatnes, kas ir nelieli teksta informācijas elementi, kuri tiek automātiski izveidoti, kad jūs pārlūkojat tīmekļa vietni, un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt tīmekļa vietnes netraucētu darbību, uzlabot jūsu pārlūkošanas pieredzi, uzzināt vairāk par mūsu tīmekļa vietnes lietotāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot tīmekļa vietni, jūsu saņemtos pakalpojumus un phono.shop sniegtos pakalpojumus.

Sīkfailu dati netiek nodoti trešām personām.

Varat izvēlēties, vai pieņemt sīkfailus. Ja nepiekrītat sīkfailu ievietošanai jūsu datorā vai citā galapunkta ierīcē, varat mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu visus sīkfailus vai ieslēgtu/atslēgtu tos pa vienam. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt jūsu interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Personas datu glabāšanas ilgums

 • Mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk, nekā to prasa apstrādes nolūki vai likums, ja likums paredz ilgāku glabāšanu.
 • Mūsu mērķis ir neuzglabāt novecojušu vai lieku informāciju un nodrošināt, lai personas dati un cita informācija par mūsu klientiem būtu atjaunināta un pareiza.

Personas datu sniegšana

Phono.lt nodrošina jūsu datus:

 • ar jūsu piekrišanu - skaidri noteiktiem saņēmējiem;
 • iestādēm vai organizācijām saskaņā ar juridiskajām prasībām;
 • citām trešām personām ar jūsu piekrišanu, ko var saņemt katrā atsevišķā gadījumā.

III. Tīmekļa vietnē izmantotie personas datu drošības pasākumi

Phono.lt darbība internetā atbilst visām starptautisko tiesību aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām, kas piemērojamas šādai darbībai.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Phono.lt, apstrādājot datu subjektu personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus un ir ieviesis atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas palīdz aizsargāt personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

IV. Datu subjektu tiesību īstenošanas procedūras

Jums ir tiesības:

 • sazināties ar phono.shop, pieprasot informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic phono.shop ("tiesības zināt" un "piekļuves tiesības");
 • pieprasīt phono.shop labot vai dzēst jūsu personas datus, ja esat konstatējis, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi ("tiesības uz labošanu un dzēšanu");
 • sazināties ar phono.shop ar lūgumu pārtraukt jūsu personas datu apstrādi, ja konstatējat, ka jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga vai krāpnieciska ("tiesības pārtraukt");
 • sazināties ar phono.shop ar lūgumu iebilst pret turpmāku jūsu personas datu apstrādi ("tiesības iebilst");
  sazināties ar phono.shop ar lūgumu ierobežot jūsu datu apstrādi, ja jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga ("tiesības ierobežot");
 • lūgt phono.shop dzēst jūsu datus, ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti ("tiesības tikt aizmirstam");
 • pieprasīt no phono.shop informāciju par phono.shop apstrādātajiem personas datiem un saņemt datus strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā ("tiesības uz datu pārnesamību").

Lai izmantotu šīs tiesības, varat sazināties ar phono.shop pa e-pastu: phono@phono.shop

Ja jums neizdodas atrisināt šo jautājumu ar phono.shop un ja jums ir bažas par phono.shop darbībām/darbību, kas var neatbilst šim Paziņojumam par konfidencialitāti vai tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības sazināties ar Uzraudzības iestādi, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Pēdējo reizi atjaunināts: 2020-11-03